KLAUZULA RODO

Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

Klinika Centrum Stomatologii Gwiaździsta przetwarza dane osobowe oraz dane wrażliwe w systemie

 informatycznym zgodnym z wytycznymi RODO (GPRD) tylko i wyłącznie na własny użytek w celach medycznych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Stomatologii Gwiaździsta Joanna Winkowska. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom na podstawie obowiązujących szczególnych przepisów prawnych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.

Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.

Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i  przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o  których mowa w  szczególnych przepisach prawnych.

Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i  sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, Administrator prowadzi rejestrację obrazu (monitoring) terenu wokół lokalu. Administrator przetwarza nagrania obrazu (monitoringu) wyłącznie do celów dla którego zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu podlegają automatycznemu zniszczeniu.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w  państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod nr: 601 327 512.